Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – co dalej? To pytanie stawia sobie każdy dłużnik, który utracił ostatnią deskę ratunku będącą możliwością wyjścia ze spirali zadłużenia. W obecnym stanie prawnym nie każdy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostanie rozpoznany pozytywnie przez Sąd. Co robić, jeśli sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości?

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – przesłanki

W obecnym brzmieniu przepisów istnieją dwie przesłanki, na podstawie których sąd może wydać postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Przesłanki te dzielimy na przesłanki bezwzględne, które zobowiązują sąd do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika oraz przesłanki względne, które mogą być wzruszalne, tym samym nie zawsze skutkiem ich wystąpienia będzie oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Przesłanki negatywne bezwzględne zawsze skutkują oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Sąd jest zobowiązany do wydania postanowienia oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnika, jeśli ten doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej poziom umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Innymi słowy, sąd bada „moralność płatniczą dłużnika”. Należy podkreślić, iż umyślność oznacza zamiar dłużnika doprowadzenia do powstania stanu niewypłacalności lub jego pogłębienia. Przykładem może być fakt celowego wyzbycia się majątku przez dłużnika w celu uniknięcia zapłaty należności na rzecz wierzycieli. Przez rażące niedbalstwo należy rozumieć lekkomyślność w działaniu, brak zachowania elementarnych zasad zachowania się w danej sytuacji.

Przesłanki negatywne względne nie zawsze skutkują oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być również skutkiem wystąpienia przesłanek względnych, jednak te są wzruszalne, a sąd może oprzeć swoją decyzję w oparciu o klauzule generalne – tj. względy humanitarne oraz względy słuszności. Z przesłankami względnymi, których skutkiem może być oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest fakt, że w okresie 10 lat toczyło się postępowanie upadłościowe i zostało ono umorzone z innych przyczyn, niż na wniosek dłużnika. Kolejną przesłanką względną jest niewykonanie planu spłaty przez dłużnika w poprzednim postępowaniu upadłościowym, które toczyło się z udziałem jego osoby. Trzecią przesłanką względna jest zaniechanie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika. Warto podkreślić, iż dotyczy to tylko osób, które w przeszłości prowadziły działalność gospodarczą. Czwartą przesłanką względną jest to, że dłużnik dokonał czynności uznaną za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli, a czynność ta została stwierdzona prawomocnym wyrokiem Sądu. Przesłanką względną jest również fakt, że w stosunku do tego samego dłużnika w okresie 10 lat przeprowadzono postępowanie upadłościowe, w toku którego umorzono część albo całość jego zobowiązań. Ostatnią przesłanką, której skutkiem może być oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest wniosek sporządzony niezgodnie z prawdą lub w sposób niezupełny.

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości – środki zaskarżenia

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie zawsze musi kończyć postępowanie. Dłużnikowi przysługuje zażalenie na postanowienie sądu. Co istotne, sąd II instancji nie może orzekać w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zatem jeśli sąd II instancji zauważy uchybienia w rozpoznaniu sprawy przekazuje ją sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. Co istotne, skorzystanie przez dłużnika z zażalenia wiąże się z koniecznością uiszczenia należytej opłaty w wysokości 200,00 zł. Jednocześnie dłużnik ma prawo, jeżeli jego sytuacja materialna na to wskazuje, do zwolnienia od kosztów sądowych. Zażalenie jest ostatecznym środkiem odwoławczym, oznacza to, iż dłużnikowi dalsze odwołania nie przysługują.

Czy sąd zawsze doręczy z urzędu postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości?

W przypadku kiedy postanowienie sądu zostało wydane na posiedzeniu niejawnym, co do zasady sąd jest zobowiązany do doręczenia przedmiotowego postanowienia z urzędu. Jeżeli jednak dłużnik chciałbym zapoznać się z uzasadnieniem sądu w przedmiocie wydanego postanowienia musi złożyć wniosek o dostarczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty doręczenia uzasadnienia. W przypadku jednak, gdy sąd wyda postanowienie na posiedzeniu jawnym dłużnik, aby otrzymać postanowienie wraz z uzasadnieniem, ma obowiązek w ciągu 7 dni od daty wydania tego postanowienia złożyć wniosek o jego doręczenie. Co istotne, siedmiodniowy termin jest terminem zawitym, oznacza to, że sąd odrzuci wniosek o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem po tym terminie. Uzyskanie jest konieczne, jeśli dłużnik planuje skorzystać z zażalenia.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz, kontakt telefoniczny lub bezpośrednio na Naszych oddziałów.

Źródło: Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. Nr. 60, poz. 535 ze zm.)