unieważnienie kredytu we frankach

Kredyt indeksowany a denominowany charakteryzują się tym, że obydwa powiązane są z ryzykiem walutowym. Zapraszamy do przeczytania niniejszego artykułu wskazującego czym jest kredyt indeksowany a denominowany.

W jakich walutach można otrzymać kredy hipoteczny?

Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego kredyt hipoteczny powinien zostać udzielony w walucie, w której uzyskuje się dochód. Możemy wyróżnić dwie grupy ze względu na walutę. Pierwszą grupę stanowią wszystkie kredyty hipoteczne w walucie PLN. Drugą grupę stanowią kredyty udzielane w walucie obcej. Możliwe waluty obce, w jakich możemy uzyskać kredyt, to: EUR, USD, SEK, NIK, GBP.

Kredyt w walucie krajowej oraz obcej.

Kredyt w walucie PLN udzielany jest w walucie krajowej. Oznacza to, że jest on regulowany przepisami ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Z kredytami udzielanymi w walucie krajowej związane jest ryzyko zmiennej stopy procentowej. Natomiast kredyt w walucie obcej, to kredyt udzielony w walucie innej, niż krajowa. Jak już wcześniej zaznaczono, kredyt hipoteczny może zostać udzielony wyłączne w walucie lub indeksowany do waluty, w której kredytobiorca uzyskuje większość swoich dochodów lub posiada większość środków finansowych lub innych aktywów wycenianych w walucie udzielenia kredytu hipotecznego, lub walucie, do której kredyt hipoteczny jest indeksowany.Kredyt indeksowany a denominowany

Czym jest kredy indeksowany?

Kredyt indeksowany jest kredytem najpowszechniej stosowanym. Indeksowany kredyt hipoteczny, to nic innego, jak kredyt zawierany na określoną kwotę w złotówkach, ale w chwili podpisania umowy o kredyt hipoteczny jego wartość zostaje przeliczona na walutę obcą według aktualnego kursu. Raty określony w umowie o kredyt hipoteczny zostają podane w walucie obcej. Raty jednak spłaca się w walucie krajowej, która to przeliczana jest na walutę obcą po kursie z dnia spłaty danej raty.

Czym jest kredyt denominowany?

Walutowy kredyt denominowany zawiera się na określoną kwotę w walucie obcej. W dniu wypłaty przeliczany jest on na złotówki i wypłacany po kursie z dnia wypłaty. Kredyt denominowany jest z pewnością rzadziej spotykany. Wynika to z ryzyka, iż w przypadku spadku wartości danej waluty, po wypłacie kredytu nie wystarczy środków pochodzących z kredytu na pokrycie całej należności wynikającej np. z zakupu nieruchomości.

Kredyt indeksowany a denominowany – różnica

Kredyt indeksowany a denominowany są swoimi przeciwieństwami. Główną różnicą jest to, że kredyt indeksowany do waluty zostaje zawarty na określoną kwotę w złotówkach, a jego wartość w dniu wypłaty kredytu zostaje przeliczona na wartość wyrażoną w walucie obcej. Natomiast kredyt denominowany jest zawierany w walucie obcej, a wypłacany w walucie krajowej po kursie z dnia jego wypłaty. Należy nadmienić, że z każdym kredytem walutowym wiąże się ryzyko kursowe.

Ryzyko walutowe (inaczej kursowe)

Kredyt indeksowany a denominowany – pomimo różnic obydwa z tych kredytów obarczone są ryzykiem walutowym. Ryzyko kursowe to ryzyko, której związane jest z możliwością wahań kursu jeden waluty w stosunku do innej. Należy nadmienić, że w związku z ryzykiem kursowym sytuacja kredytobiorcy może ulec pogorszeniu, ale także poprawie. Warto zaznaczyć, że w umowie o kredyt hipoteczny można zastrzec postanowienia, w których ryzyko to zostanie ograniczone. Konieczne jest również to, aby ryzyko kursowe zostało przedstawione w taki sposób, aby kredytobiorca miał świadomość, w jaki sposób wysokość raty może ulec zmianie w zależności od zmian wartości walut.

 

Przypomnijmy sobie sytuację kredytobiorców posiadających kredyty we frankach. Bardzo ważna jest świadomość powyższego ryzyka, ponieważ może się ono wiązać nie tylko ze zwiększeniem raty kredytu hipotecznego, ale także potencjalny wzrost całego kredytu, który finalnie może okazać się większym od wartości nieruchomości, na której jest zabezpieczony. To z kolei może się wiązać z daleko idącymi konsekwencjami, jak np. brak możliwości sprzedaży nieruchomości.

Źródło: Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. 2017 poz. 819)