drr-finanse-wniosek-o-upadłość-konsumencką

Wniosek o upadłość konsumencką – Poniżej znajdują się wymogi formalne oraz skutki nieprawidłowego złożenia wniosku. Nasza praktyka pokazuje, że złożenie wniosku przez podmiot specjalizujący się w postępowaniu upadłościowym znacząco zwiększa szanse ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

 Wniosek o upadłość konsumencką – wymogi formalne

Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 2276) wydał wzór wniosku, na którym osoba fizyczna winna złożyć rzeczony wniosek. Jednak wniosek o upadłość konsumencką musi spełniać nie tylko szczególne wymogi formalne  określone w art. 4912 ust.4 prawa upadłościowego, ale i ogólne wymogi formalne pisma procesowego, rzeczone wymogi określone są w art. 126 i 187 k.p.c. w związku z art. 35 prawa upadłościowego.

Co powinien zawierać wniosek o upadłość konsumencką?

  1. We wniosku musi zostać zawarte oznaczenie sądu, do którego będzie kierowany wniosek. Nie wystarczy jednak sama nazwa i rodzaj sądu, należy również wskazać na wydział oraz jego numer, a także siedzibę sądu.
  2. Wniosek o upadłość konsumencką musi zawierać dokładne dane, które umożliwią identyfikację dłużnika. W rubryce numer 2 formularza należy wskazać imię i nazwisko osoby dłużnika, a także miejsce jego zamieszkania oraz numer PESEL.
  3. Wniosek o upadłość konsumencką winien również zawierać przytoczenie okoliczności, które doprowadziły do stanu niewypłacalności uzasadniających wniosek. Wszelkie okoliczności faktyczne, które zostały wskazane we wniosku muszą zostać uprawdopodobnione.
  4. Wykaz majątku dłużnika – w wykazie tym trzeba wykazać cały aktualny majątek, jaki jest w posiadaniu dłużnika, a także dokonać szacunkowej wyceny składników majątku. W tym miejscu trzeba również wskazać adres, pod którym znajduje się wskazany majątek. Jeżeli na majątku zostały ustanowione zabezpieczenia konieczne jest wskazanie rodzaju oraz daty ustanowienia danego zabezpieczenia.
  5. Wniosek o upadłość konsumencką musi również zawierać spis wierzycieli wraz z ich adresami, wysokości wierzytelności wobec danego podmiotu oraz terminy zapłaty. W spisie powinny znaleźć się wszystkie wierzytelności bez względu na fakt, czy są już wymagane, czy też nie. Jednocześnie jeśli istnieją wierzytelności sporne, należy również je wykazać.
  6. Oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą wobec niego okoliczności wskazane w art. 4914 2 i 3 pr. up.
  7. Wniosek o upadłość konsumencką musi zostać opatrzony podpisem dłużnika, bądź jego pełnomocnika. Jeżeli w imieniu dłużnika działa pełnomocnik – należy dołączyć pełnomocnictwo bądź jego odpis.
  8. Odpis wniosku o upadłość konsumencką wraz ze wszystkimi załącznikami.

Skutki braków formalnych wniosku

Gdy wniosek o upadłość konsumencką nie spełnia wymogów formalnych określonych przez ustawę, przewodniczący wzywa dłużnika do ich uzupełnienia w terminie tygodnia, pod rygorem zwrócenia wniosku. Jeżeli wnioskodawca nie uzupełni braków formalnych, sąd zwraca wniosek. Jeżeli jednak dłużnik nie wskazał, bądź mylnie wskazał swój adres, bądź nie dopełnił zarządzeń przewodniczącego, a sprawie nie można nadać dalszego biegu, sąd również zwraca wniosek. Natomiast jeżeli brak formalny zostanie uzupełniony w ciągu tygodnia od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie wniosku, wywołuje on skutek od pierwotnej daty jego wniesienia. Na zwrot wniosku przysługuje zażalenie.

Nierzetelnie wypełniony wniosek o upadłość konsumenckądrr-finanse-wniosek-o-upadłość-konsumencką

Wniosek o upadłość, w którym podano dane niezgodne z rzeczywistością lub zatajono niektóre aspekty przytaczanych faktów podlega oddaleniu. Dotyczy to całości wniosku, tj. spisu wierzytelności majątku, a także wszystkich załączników. Jednak nie zawsze sąd oddali wniosek o upadłość. Sąd nie oddali wniosku o upadłość, jeżeli niezgodność lub niezupełność danych nie są istotne dla sprawy, lub gdy dalsze przeprowadzenia postępowania upadłościowego jest uzasadnione względami słuszności lub humanitarnymi. Warto wskazać na aspekt karny upadłości – kto podaje nieprawdę we wniosku o ogłoszenie upadłości podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania wniosku?

Aby wskazać właściwy sąd dla rozpoznania wniosku o upadłość konsumencką należy ustalić główny ośrodek życia dłużnika, tj. miejsce zwykłego pobytu osoby fizycznej. Zatem sądem właściwym będzie sąd dla zwykłego miejsca pobytu osoby składającej wniosek o upadłość konsumencką.

 

Wniosek o upadłość konsumencką jest procedurą dość skomplikowaną i skrupulatną, gdzie każdy błąd może mieć negatywny wpływ na ogłoszenie upadłości dłużnika, jako konsumenta. Szczególnie ważne jest wskazanie oraz uprawdopodobnienie okoliczności, w których doszło do stanu niewypłacalności, a także wykazanie wszystkich wierzycieli, bez względu na to, czy zobowiązania te stały się już wymagalne, czy jeszcze nie. Jeśli masz jakieś pytania – zapraszamy do kontaktu poprzez formularz zamieszczony pod artykułem.

Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem „Upadłość konsumencka – co powinieneś wiedzieć?”  http://drrfinanse.pl/upadlosc-konsumencka/