Windykator a prawo DRR Finanse

Spłata przeterminowanych należności za zaciągnięte zobowiązania dla niektórych wiąże się nie tylko ze stresem skąd środki zdobyć, ale również z nieprzyjemnościami ze strony windykatorów. Kim jest windykator? Co może, a kiedy przekracza granicę prawa? Jak działa? O tym w artykule poniżej.

Większość firm udzielających pożyczek posiada wewnętrzne oddziały windykacyjne, inni korzystają z usług firm zewnętrznych. Co do zasady, windykacja należności jest fundamentalnym aspektem działalności każdego podmiotu finansowego, bez niego – niepłacący dłużnicy doprowadziliby każdą instytucję finansową do bankructwa. Dlatego windykatorzy nie zawsze działają zgodnie z prawem, a nawet przeciwnie – łamią prawo. Nieświadomi swych praw dłużnicy często niestety nie są w stanie się obronić.

Windykator – co może i jak działa?

W biurze DRR Finanse – na podstawie wielu rozmów i spotkań z naszymi klientami wiemy, do jakich nieuczciwych praktyk uciekają się windykatorzy, często naruszając przepisy prawa cywilnego i karnego.  Do najczęstszych można zaliczyć:

  • nachodzenie dłużników w miejscu ich zamieszkania;
  • uciążliwe wydzwanianie we wczesnych godzinach porannych lub skrajnie późnych nocnych;
  • naklejanie na drzwi dłużnika hasła „windykacja”;
  • zastraszanie policją;
  • informowanie sąsiadów;
  • dzwonienie do pracodawcy i informowanie współpracowników.

Takie praktyki stanowczo nie powinny mieć miejsca. Powyższe przykłady mogą wywołać u dłużnika poczucie zagrożenia, nieprzydatności społecznej czy strachu. Zgodnie z regulacją:

Art. 190a § 1 kodeksu karnego, kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza  w niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Warto wskazać, że jeżeli następstwem tych działań jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, wówczas sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Zgodnie z:

Art. 191 § 1 kodeksu karnego, kto stosuje przemoc wobec innej osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia do lat 3.

Jak wskazano natomiast w:

§ 2, jeżeli sprawca w w/w sposób w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Dalszych naruszeń możemy szukać również w przepisach o kredycie konsumenckim, w części karnej. Jeżeli windykator nachodzi dłużnika w jego miejscu zamieszkania czy pracy i grozi, że poinformuje o zadłużeniu sąsiada czy współpracowników, działa bezprawnie i narusza przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, a także przepisy karne. Każdy windykator zobowiązany jest działać w granicach prawa, etycznie, a także zachować w tajemnicy wszelkie uzyskane informacje. Tym samym windykator powinien rozmawiać tylko z dłużnikiem i szukać z nim rozwiązania ewentualnych niedogodności, poprzez np. wypracowanie ugody i opracowanie harmonogramu spłaty.

Działania windykatorów prowadzą również do naruszenia dóbr osobistych dłużników. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, katalog dóbr osobistych jest otwarty. W art. 23 kodeksu cywilnego wymieniono przykładowe dobra osobiste, takie jak zdrowie, wolność, cześć. Działania windykatorów mogą doprowadzić do ich naruszenia. Windykatorzy zdają sobie sprawę, że ich działanie wzbudzi niepokój, lęk czy wstyd u dłużnika i wierzą, że dzięki takim metodom osiągną efekt. Co więcej, należy się spodziewać że takie działania windykatorów mogą doprowadzić do rozstroju zdrowia u dłużnika, zarówno psychicznego jak i fizycznego, a nawet doprowadzić do śmierci. Dłużnik może nie wytrzymać presji.

Wskazać należy, że dobra osobiste są prawnie chronione i prawo daje możliwość skierowania wezwania do zaprzestania naruszania dobra osobistego jak i następnie skierowania sprawy na drogę sądową. Nie powinniśmy być bierni wobec takich zachowań i natychmiast je zgłaszać na policję. Podkreślenia wymaga, że dłużnik chroniony jest prawem i fakt istnienia zobowiązania tego prawa nie odbiera. Co więcej trzeba pamiętać, że prawem każdego człowieka (co zostało wskazane również w konstytucji) jest godność, dlatego należy podejmować działania aby ją chronić.

 

Oczywiście każda należność musi zostać zwrócona, jednak fakt ten w żaden sposób nie usprawiedliwia niezgodnych z prawem działań windykatorów.  Dążą bowiem oni do zrealizowania uzasadnionych interesów wierzyciela, dlatego powinni cechować się modelem działania o wysokim standardzie etycznym.