Względy słuszności i względy humanitarne

Upadłość (inaczej bankructwo) to procedura, o wszczęciu której najczęściej słyszymy w przypadku przedsiębiorstw, które w wyniku zaciągniętych zobowiązań utraciły płynność finansową, a co za tym idzie – możliwość dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.

Procedura upadłościowa polega na dochodzeniu przed sądem wspólnych roszczeń wszystkich wierzycieli, w ramach całego majątku dłużnika, którym następnie (w wyniku postępowania upadłościowego) rozporządza syndyk.

Wierzyciel – osoba uprawniona do żądania spełnienia świadczenia od innej osoby (dłużnika) na mocy stosunku zobowiązaniowego, który łączy obie strony.

 

Upadłość konsumencka – bankructwo os. fizycznej

Wbrew pozorom, procedura upadłościowa nie dotyczy wyłącznie przedsiębiorców – mało znana, lecz stopniowo zyskująca na popularności upadłość konsumencka to postępowanie względem osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i w wyniku zaciągniętych zobowiązań stały się niewypłacalne wobec wierzycieli.

 

Niewypłacalność a bankructwo

Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wywiązać się z zaciągniętych wobec wierzycieli zobowiązań, które nie są zaspokajane od co najmniej 3 miesięcy.

 

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej:

a) Częściowe umorzenie długów, podział środków uzyskanych ze sprzedaży majątku między wierzycieli i ustanowienie planu spłat rat na brakującą część, równych wobec wszystkich wierzycieli, na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

b) Całościowe umorzenie długów.

 

Procedura upadłościowa konsumenta – krok po kroku

1. Dłużnik we wniosku do sądu wskazuje wierzycieli (dotyczy również jednego wierzyciela), wysokość długów, załącza wykaz swojego majątku wraz z jego szacunkową wartością, informacją o miejscu gdzie składniki majątku się znajdują oraz o jego ewentualnych zabezpieczeniach (np. hipotece). [sprawdź jak napisać wniosek]

2. W uzasadnieniu wnioskodawca wskazuje okoliczności, które doprowadziły do stanu niewypłacalności.

Zgodnie ustawą Prawo Upadłościowe* wniosek zostaje odrzucony, jeśli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa!

3. Jeśli wniosek spełnia wymogi formalne** sąd ogłasza upadłość i rozpoczyna postępowanie upadłościowe, następnie powołuje: sędziego komisarza i syndyka. 

Upadły – jest to osoba fizyczna, wobec której wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości na skutek stwierdzenia jej niewypłacalności.

4. W zależności od sytuacji upadłego możliwe są trzy dalsze scenariusze:

a) dłużnik posiada majątek – syndyk szacuje majątek, spienięża go i sporządza plan podziału środków uzyskanych ze sprzedaży majątku. Następnie:

 • wskazuje sumę podlegającą podziałowi;
 • wymienia wierzytelności i prawa osób uczestniczących w podziale;
 • określa sumę należną każdemu z wierzycieli;
 • wskazuje sumy do wypłaty oraz te, które z określonych przyczyn mają być pozostawione w depozycie sądowym lub w masie upadłościowej (na zaspokojenie wierzytelności objętych nierozpoznanymi sprzeciwami);
 • informuje o charakterze planu podziału, tj. ostateczny lub częściowy.

Majątek w postaci nieruchomości, w której dłużnik mieszka:

Jeżeli w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu Sędzia komisarz z kwoty sprzedaży nieruchomości, w której mieszka dłużnik wydziela część odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy.

Powyższą kwotę sędzia komisarz ustala biorąc pod uwagę potrzeby mieszkaniowe upadłego, w tym liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu, zdolności zarobkowe upadłego, sumę uzyskaną ze sprzedaży powyższej nieruchomości oraz opinię syndyka.

 

b) dłużnik nie posiada majątku – sąd oddłuża częściowo dłużnika i ustala plan spłaty.

c) dłużnik nie posiada majątku – sąd oddłuża całościowo dłużnika.

 

5. Plan spłaty

Jeśli sprzedaż majątku dłużnika lub jego brak uniemożliwiły zaspokojenie reszty wierzytelności – sąd ustala plan spłaty, czyli: jaka część dochodów upadłego i w jakim okresie będzie potrącana na rzecz wierzytelników.

Maksymalny okres spłaty wynosi 36 miesięcy (w niektórych przypadkach 54).

Na podstawie prawidłowego wywiązywania się dłużnika z planu spłat sąd może postanowić o częściowym lub całkowitym umorzeniu wierzytelności.

Jak napisać wniosek do sądu?

Na wniosek dłużnika lub wierzyciela (!) sąd rejonowy wszczyna postępowanie upadłościowe wobec osoby fizycznej, która:

 • co najmniej 3 miesiące zalega z płatnościami wobec wierzycieli;
 • wnioskuje nie wcześniej niż 10 lat od daty ogłoszenia poprzedniej upadłości (wyjątkiem jest sytuacja, gdy mimo zachowania należytej staranności dłużnik nie był w stanie uniknąć kolejnej niewypłacalności).

Wniosek MUSI spełniać wymogi formalne, w innym wypadku zostanie on odrzucony.

 

Skontaktuj się z nami! Pomożemy Ci odpowiednio sformułować wniosek i wraz z naszymi prawnikami – doprowadzimy Twoją sprawę do końca! [kliknij tutaj]

 

1. Oznaczenie sądu: nazwa, rodzaj, wydział, numer i siedziba.

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Do sądu właściwego dla miejsca pobytu wnioskodawcy. Sąd Rejonowy

 

Przykładowe oznaczenie sądu:

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu,

XI Wydział gospodarczy,

ul. Młyńska 1a,

61-729 Poznań

 

2. Dane identyfikujące dłużnika (wniosek: rubryka 2): imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i PESEL.

3. Opis okoliczności, które doprowadziły do niewypłacalności.

4. Wykaz majątku dłużnika, dotyczy całego posiadanego przez dłużnika majątku. Dodatkowo konieczne jest oszacowanie wartości jego składników i wskazanie adresu, pod którym się znajdują. Jeśli na części majątku ustanowione są zabezpieczenia (np. hipoteka) konieczne jest ich wskazanie, wraz z rodzajem i datą ustanowienia ów zabezpieczenia.

5. Wykaz wierzycieli, dotyczy wszystkich wierzycieli niezależnie od wymagalności spłaty zaciągniętych zobowiązań. Konieczne jest wskazanie wierzyciela, jego adresu, wysokości długu, termin spłaty oraz (jeśli istnieją) wierzytelności sporne.

6. Oświadczenie dłużnika, potwierdzające że dłużnik:

 • nie doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie
  lub wskutek rażącego niedbalstwa
 • w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku nie prowadzono postępowania upadłościowego, w którym umorzono część lub całość jego zobowiązań (wyjątkiem jest sytuacja, gdy mimo zachowania należytej staranności dłużnik nie był w stanie uniknąć kolejnej niewypłacalności).

7. Podpis dłużnika lub pełnomocnika dłużnika (wraz z pełnomocnictwem lub jego odpisem).

8. Odpis wniosku (wraz z załącznikami).

Skontaktuj się z nami! Pomożemy Ci odpowiednio sformułować wniosek i wraz z naszymi prawnikami – doprowadzimy Twoją sprawę do końca! [kliknij tutaj]

* Ustawa z dnia 28 lutego 2003r. „Prawo upadłościowe”, (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93),  art. 4914. 1. 
* * Ibid. oraz ustawa z dnia 17 listopada 1964r. „Kodeks postępowania cywilnego” (Dz.U. 2018 poz. 1025), art. 126.