Każdy z Nas miał, ma lub będzie miał do czynienia z kredytem konsumenckim. Sam jest kredytobiorcą, bądź zna kogoś, kto posiada kredyt. Warto wiedzieć, że przedterminowa spłata kredytu powoduje, iż kredytobiorcy należy się zwrot kosztów za niewykorzystany okres kredytowania, ale czy tylko?

Czym jest kredyt konsumencki?

Zgodnie z art. 3 Ustawy o kredycie konsumenckim – przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę, której wartość kredytu nie przenosi kwoty 255 550 złotych lub kwoty tożsamej w walucie obcej, który to kredytodawca w zakresie prowadzonej przez siebie działalności udziela, bądź daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi. W praktyce oznacza to, że kredyt konsumencki udzielany jest tylko konsumentom do maksymalnej kwoty 255 550 zł.

Kim jest konsument?

W rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego konsumentem jest osoba fizyczna, która zawiera umowę o kredyt, a zawarcie rzeczonej umowy nie jest bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Także skorzystanie przez kredytobiorcę do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia jest czynnością dokonywaną przez konsumenta – w takim układzie definicja konsumenta zastosowanie swoje znajduje również w dokonywanych przez niego jednostronnych czynności prawnych. Warto zwrócić uwagę, że osoba, która prowadzi działalność gospodarczą również może zawrzeć umowę o kredyt konsumencki, jednak w tej sytuacji nie może istnieć faktyczny związek pomiędzy kredytem, a wykonywaną przez kredytobiorcę działalnością gospodarczą czy zawodową.

Przedterminowa spłata kredytu – zwrot kosztów.

Ustawa o kredycie konsumenckim w sposób bardzo preferencyjny dla konsumenta reguluje kwestię przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego. Przedterminiowa spłata kredytu jest prawem przysługujacym konsumentowi, choćby spłata ta była częściowa. Kredytodawca nie ma prawa do zastrzeżenia w umowie o kredyt, że przedterminowa spłata jest niemożliwa, ponieważ takie zastrzeżenie umowne jest nieważne w świetle art. 58 § 3 k.c. Konsument dokonujący przedterminowej spłaty kredytu nie ma również obowiązku informowania kredytodawcy o tym zamiarze. Skorzystanie przez konsumenta z tego uprawnienia pociąga za sobą skutki w tej postaci, że kredytodawca jest obowiązany do zwrotu kosztów kredytu za czas, w którym kredytodawca nie ponosił ryzyka. Istotne jest to, że dotyczy to wszystkich kosztów, także tych poniesionych przed spłatą kredytu. W praktyce oznacza to, że konsument ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu zwrotu części prowizji.

Czy kredytodawca może zastrzec w umowie prowizję od wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego?

Ustawodawca umożliwia kredytodawcy pobieranie prowizji za przedterminową spłatę kredytu konsumenckiego. Jednak należy wskazać, że ustawa o kredycie konsumenckim nakłada górne pułapy prowizji jakimi kredytodawca może obciążyć kredytobiorcę za wcześniejszą spłatę kredytu, a także wysokość kosztów kredytu, jakie konsument byłby zobowiązany ponieść, gdyby nie dokonał spłaty przed terminem wynikającym ze stosunku zobowiązaniowego. Wysokość prowizji waha się w zależności od okresu, w jakim świadczenie w terminie określonym w umowie zostałoby spełnione. Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu nie może wynosić więcej niż 1% spłacanej części kredytu, jeśli okres pomiędzy datą spłaty kredytu, a terminem jego spłaty przenosi jeden rok. Natomiast gdy okres ten jest krótszy niż jeden rok, maksymalna wysokość prowizji może wynosić 0,5%. Jednocześnie należy wskazać, że w praktyce kredytodawcy nieczęsto wykorzystują to prawo.

Spłaciłem kredyt przed terminem – czy mogę odzyskać koszty?

Przedterminowa spłatata kredytu powoduje powstanie roszczenia konsumenta wobec kredytodawcy. Rzeczone roszczenie przedawnia się na zasadach ogólnych. Od lipca bieżącego roku okres ten wynosi 6 lat. Jeśli posiadasz zobowiązania spłacone przed terminem określonym w umowie, skontaktuj się z nami, a my pomożemy Tobie odzyskać Twoje pieniądze!