Kredyt we frankach

Postępowanie restrukturyzacyjne pozwala na uzdrowienie finansów firmy. Prowadzenie działalności gospodarczej nieoderwalnie wiąże się z ryzykiem, co może spowodować, że płynność finansowa przedsiębiorstwa może zostać zachwiana. Zmiany w organizacji firmy, a także w jej otoczeniu czasami prowadzą do zaburzeń równowagi finansowej, a nawet upadłości przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja jest sposobem na wyjście z finansowych tarapatów.

 

Postępowanie restrukturyzacyjne – cel  

Postępowanie restrukturyzacyjne służy do tego, aby uniknąć konieczności ogłoszenia upadłości przez dany podmiot, w drodze zawiercia układu z wierzycielami. Podkreślenia jednak wymaga fakt, iż nadrzędnym celem postępowania jest zawarcie układu z wierzycielami, a nie uniknięcie upadłości. W przypadku postępowania sanacyjnego dodatkowo przeprowadzenie wszelkich działań sanacyjnych, których podjęcie ma na celu „uzdrowienie” finansów podmiotu wobec którego ma zostać przeprowadzone postępowanie restrukturyzacyjne. Należy również nadmienić, iż w tym przypadku czynności podejmowane są w taki sposób, aby zabezpieczyć prawa wierzycieli.

Kto może skorzystać z restrukturyzacji?

Przede wszystkim, aby postępowanie restrukturyzacyjne zostało otwarte konieczne jest, aby podmiot przystępujący do restrukturyzacji spełniał przesłanki określone w prawie restrukturyzacyjnym. Podstawowym elementem, który stanowi rzeczoną przesłankę do otwarcia postępowania upadłościowego jest to, aby dłużnik znajdował się w stanie niewypłacalności, bądź był nią zagrożony. Przez stan niewypłacalności ustawa rozumie sytuację, w której dłużnik nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań, a stan ten trwa powyżej trzech miesięcy. W innym znaczeniu, stan niewypłacalności, to stan, w którym zobowiązania osoby prawnej, bądź ułomnej osoby prawnej (np. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółdzielnia) przenoszą wartość jej majątku. Podmiot zagrożony niewypłacalnością jest wtedy, gdy sytuacja ekonomiczna tego podmiotu wskazuje, iż może on popaść w niedługim czasie w stan niewypłacalności.

Podmioty, które mogą złożyć wniosek o restrukturyzację

Postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek dłużnika. Postępowanie restrukturyzacyjne może być przeprowadzone w stosunku do:

– Przedsiębiorców w rozumieniu kodeksu cywilnego, tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.Postępowanie-restrukturyzacyjne

– Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej.

– Wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczeń, całym swoim majątkiem.

– Wspólników spółki partnerskiej.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Ustawodawca wyróżnia cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, a także postępowanie sanacyjne. Każde z przedmiotowych postępowań umożliwia osiągnięcie określonego celu restrukturyzacyjnego, a także ma inne warunki przeprowadzenia restrukturyzacji.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest najprostszym i zarazem najszybszym wśród postępowań restrukturyzacyjnych. Istotne jest to, iż odbywa się ono bez udziału sądu. Dłużnik, na własną rękę, zatrudnia samodzielnie doradcę restrukturyzacyjnego. Należy nadmienić, iż wynagrodzenie doradcy restrukturyzacyjnego nie jest regulowane przez ustawę i jest kwestią czysto umowną między stronami. Jak już wspomniano, postępowanie to odbywa się bez udziału sądu, a dłużnik sam zbiera głosy wierzycieli niezbędnych w celu zawarcia układu. Istotne jest to, iż suma wierzytelności spornych nie może przekraczać 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Przez wierzytelność sporną rozumie się taką wierzytelność, która nie jest bezsporna, tj. taką, co do której dłużnik zgłasza zastrzeżenia, co do której wytoczono powództwo, etc. Zatwierdzenie układu przez sąd rozpoczyna i zarazem kończy postępowanie.

Przyspieszone postępowanie układowe

W przyspieszonym postępowaniu układowym występuje już element sądowy. Postępowanie restrukturyzacyjne tego rodzaju dzieli się na dwie zasadnicze części: postępowanie w przedmiocie otwarcia oraz właściwe postępowanie restrukturyzacyjne. Należy nadmienić, iż analogicznie do postępowania o zatwierdzenie układu, wierzytelności sporne mogą stanowić maksymalnie 15% sumy wierzytelności. Po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności następuje zawarcie układu. Co istotne, po zatwierdzeniu układu, wyciąg ze spisu wierzytelności stanowi tytuł egzekucyjny dla wierzyciela.

Postępowanie układowe

Postępowanie to umożliwia dłużnikowi po sporządzeniu i zatwierdzeniu listy wierzytelności do zawarcia układu. Istotne jest to, że postępowanie restrukturyzacyjne tego rodzaju umożliwia, aby sąd rozstrzygał w materii wierzytelności spornych, a te mogą przenosić wartość 15% sumy wierzytelności.

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne można nazwać głęboką restrukturyzacją. Tego rodzaju postępowanie restrukturyzacyjne możliwe jest bez względu na wysokość wierzytelności spornych. Jednocześnie należy wskazać, iż oprócz zawarcia układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu listy wierzytelności, przeprowadzane są również działania sanacyjne, tj. czynności, które mają na celu poprawę sytuacji ekonomicznej dłużnika. Przez czynności sanacyjne można rozumieć między innymi: możliwość odstąpienia od niekorzystnych umów, bądź zbycie majątku, który generuje nadmierne koszty. Najistotniejsze jest to, że aby zrealizować cele sanacyjne, dłużnik korzysta z ochrony przed egzekucjom.

 

Pozostawanie biernym w stosunku do wierzycieli i uchylanie się od spłaty powoduje, iż zobowiązania te nadmiernie rosną. Należy uwzględnić tutaj: odsetki ustawowe za zwłokę, które maksymalnie na chwilę obecną wynoszą 14% w skali roku, potencjalne koszty postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego, czy wreszcie koszty postępowania egzekucyjnego, dlatego warto podjąć wszelkie możliwe środki, aby wyjść z kryzysu finansowego. Zadzwoń do Nas, bądź skontaktuj się z Nami poprzez formularz kontaktowy.

Źródło:

  1. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
  2. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe