Kredyt Konin Turek Koło

Kredyt gotówkowy i firmowy – na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że regulacje prawne obu tych kredytów są tożsame, jednak zasadniczo różnią się ze względu na podmiot, który może być kredytobiorcą.

Pojęcie konsumenta oraz przedsiębiorcy.

Konsument

W rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą. Czynność ta nie może być związana w sposób bezpośredni z jej działalnością zawodową, czy gospodarczą.

Przedsiębiorca

Kodeks cywilny definiuje również pojęcie Przedsiębiorcy. Jest to osoba fizyczna, osoba prawna, a także ułomna osoba prawna, która we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową.

 

Kredyt gotówkowy – tylko dla konsumenta?

Co do zasady kredyt gotówkowy nie jest przeznaczony tylko dla konsumentów, choć jest regulowany przepisami ustawy o kredycie konsumenckim. Skorzystać z tego rodzaju finansowania może nie tylko konsument, ale także przedsiębiorca. Ważne jest to, aby ten był osobą fizyczną. Wyłącza to możliwość udzielenia kredytu gotówkowego przedsiębiorcy, który posiada osobowość prawną, bądź osobie nie będącej osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną w odrębnych przepisach. Tym samym przykładowo odbiorcą takiego kreytu nie może byćnp. Spółka. Osoby fizyczne będące przedsiębiorcą w przypadku kredytu gotówkowego mają znacznie więcej formalności – chociażby jeśli chodzi o ilość niezbędnych dokuemntów, jakie należy okazać kredytodawcy w celu oceny zdolności kredytowej.

Kredyt firmowy – tylko dla przedsiębiorcy.

Uzyskanie środków finansowych pochodzących z kredytu dla firm jest możliwe jedynie wtedy gdy podmiot prowadzi działalność gospodarczą. Jest to warunek obligatoryjny. Finansowanie dla przedsiębiorcy ma kilka wymiarów: w zależności od celu, na jaki kredytobiorca planuje przeznaczyć środki finansowe pochodzące z umowy kredytu. Kiedy środki finansowe pochodzące z kredytu mają zostać wykorzystane w celach inwestycjnych, rekomendowany jest kredyt inwestycyjny. Jest on znacznie tańszy od pozostałych form finansowania. Często dla kwot powyżej pół miliona złotych wiąże się on z koniecznością zabezpieczenia – często na inwestycji. Jeżeli przedsiębiorstwo wymaga zastrzyku gotówki w celu wykonywania bieżącej działalności operacyjnej, rekomendowany jest kredyt w rachunku bieżącym. Istnieją również inne formy finansowania zarówno inwestycji, jak i środków trwałych. Mowa tutaj o leasingu, który – w zależności od indywidualnej analizy potrzeb przedsiębiorstwa może doprowadzić do obniżenia płaconych podatków, jako narzędzie optymalizacji podatkowej.

Kredyt gotówkowy vs. Kredyt firmowy – podstawowe różnice

Podstawową różnicą regulacji prawnych tych dwóch kredytów jest fakt, iż każda regulowana jest inną ustawą. Kredyt gotówkowy regulowany jest przepisami ustawy o kredycie konsumenckim. Wszystkie kredyty firmowe regulowane są ustawą prawo bankowe. Pociąga to za sobą szereg uprawnień oraz ograniczeń.

Odstąpienie od umowy kredytu

Kredyt gotówkowy

Zgodnie z art. 53 ust. 1 i dalszymi ustawy o kredycie konsumenckim, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Umożliwia to zwrot kwoty pochodzącej z kredytu w maksymalnym terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy. Kredyt, od którego odstąpiono zwraca się w takiej samej wysokości w jakiej został wypłacony. Zostaje on powiększony o odsetki ustawowe liczone od dnia wypłaty kredytu do dnia zwrotu środków. Jednocześnie warto skontaktować się z kredytodawcą w celu ustalenia dokładnej kwoty, jaką należy uiścić, aby kredyt został w całości zamknięty. Na umowie kredytu powinien zostać wskazany rachunek do dokonania wcześniejszej spłaty kredytu – należy być uważnym,  bowiem rachunek  ten może różnić się od rachunku służącego do spłaty kolejnych rat kredytu zgodnie z harmonogramem określonym w umowie kredytu.

Kredyt firmowy

Kredyt Konin Turek Koło

Przepisy prawa bankowego nie dają z mocy samego prawa możliwości odstąpienia od umowy o kredyt. Jednocześnie kredytodawca może zmienić to poprzez zapis w umowie kredytu, iż w tej czynności prawnej przewidziany jest termin odstąpienia od umowy. W praktyce jednak jest to rzadko spotykane.

Wcześniejsza spłata kredytu

Kredyt gotówkowy

Należy zaznaczyć, że kredytobiorca ma prawo do częściowej, a także całkowitej spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie. Istotne jest to, że kredytodawca jest obowiązany do rozliczenia tego kredytu. Jak stanowi art. 49 „W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.” W praktyce oznacza to, że kredytodawca jest zobowiązany do zwrotu/odliczenia kosztu nie tylko odsetek, ale również wszystkich poza odsetkowych kosztów kredytu – np. prowizja, ubezpieczenie kredytu.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że kredytodawca w pewnych przypadkach może zastrzec w umowie prowizję od wcześniejszej spłaty kredytu. Może to mieć miejsce, jeśli spłata ta przypada na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała. Drugim warunkiem jest to, aby kwota spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z grudnia roku poprzedniego. Prowizja za wcześniejszą spłatę nie może przekraczać 1% spłacanej części kredytu, jeśli okres między datą spłaty, a terminem spłaty kredytu przekracza rok. Natomiast jeśli okres o którym mowa wcześniej wynosi poniżej jednego roku maksymalna kwota prowizji za wcześniejszą spłatę nie może przekroczyć 0,5%. Praktyka ta nie jest często stosowana w umowach o kredyt gotówkowy.

Kredyt firmowy

Kredyt firmowy regulowany jest ustawą prawo bankowe, która nie przewiduje szczególnych warunków udzielania kredytów. Przepisy regulujące kredyt gotówkowy zostały wprowadzone przez ustawodawcę w celu ochronę konsumenta. Kredyt firmowy regulowany jest w sposób indywidualny przez danego kredytodawcę. W praktyce często okazuje się, że nie dość, że nie można odstąpić od takiego kredytu, to od wcześniejszej spłaty naliczana jest prowizja. Oczywiście kredytodawca nie może odmówić przyjęcia świadczenia, choćby to było częściowe, ale ma prawo do  zastrzeżenia prowizji w umowie za wcześniejszą spłatę kredytu.

 

Mamy nadzieję, że przedstawione w niniejszym artykule informacje okażą się dla Państwa pomocne i rozwiążą wątpliwości, jakie mogą pojawić się w życiu codziennnym. Jeśli macie Państwo problem z opóźnieniami wpisanymi do BIK, zapraszamy do lektury artykułu: Czyszczenie BIK, czy to możliwe? http://drrfinanse.pl/czyszczenie-bik-czy-to-mozliwe

Jeśli po przeczytaniu niniejszego artykułu macie Państwo sytuacje, których nie możecie Państwo rozwiązać sami bądź pojawiły się pytania – zachęcamy do kontaktu poprzez formularz poniżej, bądź do osobistej wizyty w siedzibie DRR Finanse, adres: Konin, ul. Chopina 21G lok. 55