kredyt darmowy

Kredyt darmowy jest jedną z instytucji wykreowanych przez ostatnią nowelizację ustawy o kredycie konsumenckim. Nowelizacja ta dość szeroko uregulowała rynek kredytów i pożyczek.W przypadku naruszenia przez kredytodawcę wymogów formalnych umowy o kredyt czy pożyczkę zostaje na niego nałożona sankcja kredytu darmowego.  Czym jest  kredyt darmowy?

 

Kredyt darmowy – czym jest?

Kredyt darmowy jest należy konsumentowi wtedy, gdy kredytodawca dokonuje naruszenia prawa materialnego. Kredyt darmowy jest wtedy sankcją nakładaną na kredytodawcę za naruszenia prawa. Ma to miejsce m. in. w przypadku przekroczenia maksymalnego pozaodsetkowego kosztu kredytu. Kredyt darmowy polega na tym, iż kredytobiorca jest obowiązany zwrócić sam kapitał, z pominięciem wszystkich kosztów, takich jak prowizje, czy odsetki.

 

Jak uzyskać kredyt darmowy? kredyt darmowy

Oczywiste jest to, iż trzeba podjąć odpowiednie czynności, aby uzyskać kredyt darmowy. Podstawową czynnością jest złożenie pisemnego oświadczenia kredytodawcy o tym, iż dokonał naruszenia prawa, a swoje stanowisko powinno się należycie uzasadnić. Już samo oświadczenie wywołuje skutek w postaci kredytu darmowego. W dużej mierze dalsze czynności zależą od decyzji podjętej przez kredytodawcę po złożeniu takiego oświadczenia.

Czym jest maksymalny pozaodsetkowy koszt kredytu?

Jest to maksymalny limit kosztów, jakie kredytodawca może określić w umowie z konsumentem. Jak już wcześniej wspomniano, w przypadku przekroczenia maksymalnego pozaodsetkowego kosztu kredytu, kredytobiorca uzyskuje kredyt darmowy po złożeniu stosownego oświadczenia. Limit ten został określony w art. 36a ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Na jego wartość składa się stała wartość w wysokości 25% pożyczonej kwoty oraz wartość zmienna, uzależniona od okresu kredytowania w wysokości 30%. Należy również nadmienić, iż maksymalny pozaodsetkowy koszt kredytu nie może być wyższy od kwoty, którą konsument faktycznie otrzymał do rozdysponowania. Co istotne, koszt odsetek nie jest wliczany do tych kosztów.

 

Wymogi formalne umowy o kredyt.

Należy nadmienić, że nie tylko przekroczenie maksymalnego pozaodsetkowego kosztu kredytu stanowi przesłankę do obarczenia kredytodawcy sankcją kredytu darmowego. Również niedochowanie odpowiedniej formy zawarcia umowy może stanowić taką przesłankę. Co do zasady umowa o kredyt powinna zostać zawarta na piśmie. Jednak od tej zasady są wyjątki, jak np. umowa o kredyt zawierana na odległość. Ustawa również określa, co powinno się znaleźć w umowie o kredyt. Niedotrzymanie tych formalności również może skutkować tym, że kredytobiorca będzie miał prawo otrzymać kredyt darmowy.

 

W jaki sposób spłaca się kredyt obarczony sankcją kredytu darmowego?

Jeżeli umowa kredytu określa zasady jego zwrotu, to po złożeniu oświadczenia w przedmiocie kredytu darmowego, kredytobiorca zwraca go zgodnie z tymi zasadami, jednak bez wszystkich kosztów. W innych przypadkach okres spłaty jest uwarunkowany wysokością zobowiązania.

 

Przede wszystkim, aby złożyć oświadczenie musi ono być zasadne. W związku z tym należy przeanalizować umowę, co do jej treści oraz zestawić z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy, bądź kontakt telefoniczny.

Źródło: 1. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715)