Względy słuszności i względy humanitarne

Nasi klienci często zastanawiają się ile trwa postępowanie w upadłości konsumenckiej. Postępowanie upadłościowe składa się z trzech części: postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej; właściwe postępowanie upadłościowe; wydanie postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego i umorzeniu zobowiązań.

 

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Okres ten – w zależności od sądu – może wynosić od 2 do 4 miesięcy. Przed sporządzeniem wniosku należy skompletować wszelkie dokumenty, które będą uprawdopodabniały okoliczności wskazane w nim wskazane. Okoliczności te muszą obrazować, iż stan niewypłacalności nie jest umyślny oraz że nie wynika z rażącego niedbalstwa. Przygotowanie dokumentów oraz solidnego uzasadnienia, to połowa sukcesu. Etap ten rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd posiada uprawnienie do przesłuchania dłużnika, a praktyka wskazuje, iż sąd bardzo często z tego uprawnienia korzysta. Po wysłuchaniu dłużnika sąd wydaje postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużnika, bądź oddala wniosek. Najczęściej postanowienie wydawane jest po przerwie, natomiast w sprawach skomplikowanych sąd odroczy termin wydania postanowienia. Po wydanym postanowieniu wierzyciele dłużnika mają prawo do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie ogłoszonej upadłości konsumenckiej. Przedmiotowe zażalenia mają istotny wpływ na to, ile trwa postępowanie w upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka – postępowanie właściweIle trwa postępowanie w upadłości konsumenckiej

Określenie tego, ile trwa postępowanie w upadłości konsumenckiej na tym etapie zależy od ogromnej ilości czynników. Wydanie postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnika kończy etap pierwszy, a rzeczowe postanowienie rozpoczyna właściwe postępowanie upadłościowe. Sąd wyznacza sędziego-komisarza oraz syndyka. Na tym etapie syndyk dokonuje ustalenie składu masy upadłości. Następnie sporządza on listę wierzytelności zgłoszonych przez wierzycieli w terminie 30 dni od daty wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Kolejnym etapem jest spieniężenie majątku dłużnika – o ile ten go posiada oraz sporządzenia planu spłaty wierzycieli. Istotny wpływ na to, ile trwa postępowanie w upadłości konsumenckiej mają zażalenia. Do złożenia zażalenia uprawnieni są wierzyciele, którzy w momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej zostają wezwani do zgłoszenia swojej wierzytelności.

Ile trwa postępowanie w upadłości konsumenckiej dla osoby posiadającej majątek

W zależności od rodzaju majątku postępowanie może trwać nawet kilka lat. W sytuacji kiedy w skład masy upadłości wchodzi np. mało atrakcyjna nieruchomość istnieje prawdopodobieństwo, iż postępowanie to będzie się przedłużać. Wynika to z tego, iż mało atrakcyjna nieruchomość nie będzie cieszyła się zainteresowaniem potencjalnych kupców. Należy wskazać, iż jeśli w skład masy upadłości wchodzą rzeczy, które łatwo zbyć, postępowanie będzie trwało znacznie krócej.

Ile trwa postępowanie w upadłości konsumenckiej dla osoby, która majątku nie posiada

W przypadku kiedy dłużnik wobec którego wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie posiada majątku postępowanie to trwa znacznie krócej. W przypadku kiedy dłużnik nie posiada majątku postępowanie właściwe powinno trwać około 6-ciu miesięcy. Jak już wcześniej wspomniano, zależy to od wielu czynników, takich jak chociażby zażalenia składane przez wierzycieli w toku postępowanie upadłościowego.

Ostatni etap – wydanie postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego i umorzeniu zobowiązań.

Upadłość konsumencka kończy się z chwilą wydania przez sąd postanowienia. Przedmiotowe postanowienie dotyczy: wykonania plany spłaty, zakończenie postępowania upadłościowego oraz umorzeniu zobowiązań. Należy wskazać, iż aby do tego momentu doszło dłużnik musi kierować się szczerością. Przeprowadzenie całego postępowania upadłościowego, to proces skomplikowany i długi. Natomiast pierwsze efekty dla dłużnika zauważalne są z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Mając na uwadze powyższe trudno jest określić ile trwa postępowanie w upadłości konsumenckiej. Jest to kwestia indywidualna.

Jeśli macie Państwo pytania, zapraszamy serdecznie do bezpłatnych konsultacji w materii upadłości konsumenckiej.

Zapraszamy do zapoznania się czym jest upadłość konsumencka 

Oddział Konin: Konin, ul. Chopina 21G lok. 55;

oddział Turek: Turek, ul. Szeroka 8.

W przypadku spotkania w oddziale konieczne jest wcześniejsze umówienie spotkania. Kontakt telefoniczny: 531 110 159 oraz poprzez formularz