antywinydkacja

Antywindykacja to sposób na racjonalne rozwiązanie sporu z wierzycielem. Coraz częściej słyszymy o tzw. spirali zadłużenia. Pojęcie to oznacza proces nadmiernego zadłużania. Dłużnik zaciąga kolejne zobowiązania w celach konsumpcyjnych, bądź na spłatę bieżących rat kolejnym zobowiązaniem nie zwracając uwagi na swoje zdolności do ich późniejszego wykonania.

 

Dłużnik otrzymuje wezwanie do zapłaty – co robić?

Jeśli dłużnik jest w stanie uregulować kwotę wynikającą z wezwania do zapłaty, a wezwanie jest zasadne oczywiste jest to, aby kwotę tę uregulować. Jednak często osoba wzywana do zapłaty nie posiada środków finansowych, które mogłaby przeznaczyć na ten cel. W takiej sytuacji należy skontaktować się z wierzycielem w celu restrukturyzacji zobowiązania i doprowadzenia na tym etapie do zawarcia ugody między stronami. Jest to o tyle istotne, iż ochroni dłużnika przed ponoszeniem kosztów potencjalnego postępowania sądowego.

Antywindykacja może być realizowana przez potężne narzędzie jakim jest reklamacja.

antywindykacja

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2015 poz. 1348) umożliwiła klientom przedmiotowych podmiotów do złożenia reklamacji. Warto nadmienić, iż reklamacja taka winna zostać złożona najlepiej przez pełnomocnika, tj. adwokata lub radcę prawnego. Zawiłość przepisów prawa finansowego z pewnością nie pozwolą na samodzielne rozwiązanie sprawy. W drodze reklamacji możemy wystąpić o uzyskanie tzw. kredytu darmowego, którego przyznanie warunkuje spełnienie przesłanek określonych  w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim, a także restrukturyzację zobowiązania, czy też unieważnienie niedozwolonych postanowień umownych. Należy wskazać, iż milczenie podmiotu, do którego była skierowana reklamacja po upływie 30 dni traktowane jest jako uznanie reklamacji w całości.

Sprawa trafia do sądu – co dłużnik może zrobić?

W zależności od tego w jakim postępowaniu toczy się sprawa, dłużnik może podjąć szereg czynności. Jednak przedmiotowe czynności muszą zostać podjęte w określonym terminie. W sytuacji otrzymania korespondencji z Sądu bardzo ważne jest to, aby dokładnie zapoznać się z otrzymaną korespondencją, a także pouczeniami. Jest to konieczne, aby skutecznie bronić swoich praw. W sytuacji nie zachowania terminu może zostać wykorzystane przez dłużnika i zostanie przeciwko nam wszczęte postępowanie egzekucyjne. Sąd uzna bowiem, że roszczenie zostało uznane przez dłużnika.

 

Prawo dłużnika do ustosunkowania się do twierdzeń wierzyciela przed Sądem

Istotnym jest to, aby sprawdzić czy otrzymana przesyłka to tylko i wyłącznie pozew z załącznikami. Wówczas dłużnik jest pozwanym i przysługuje mu prawo do wniesienia odpowiedzi na pozew. Bardzo ważne jest zachowanie terminu na wniesienie odpowiedzi na pozew i aby odpowiedź na pozew została złożona przed pierwszą rozprawą. W sytuacji braku ustosunkowania się przez pozwanego do pozwu, Sąd może wydać wyrok zaoczny. Jednak i wtedy droga obrony nie jest zamknięta – pozwany może złożyć sprzeciw od wyroku zaocznego. Jednak wiąże się to z dodatkowymi kosztami i zapewne stresem. Dlatego jednak warto pamiętać o konieczności zachowania terminu i o wniesieniu odpowiedzi na pozew. W odpowiedzi na pozew należy przedstawić swoje stanowisko, wyjaśnić dlaczego nie zgadzamy się z tym, że wierzyciel kieruje do nas roszczenie o zapłatę. Należy powołać dowody na poparcie swoich twierdzeń – mogą być to np. dokumenty, zeznania świadków, przesłuchanie osoby dłużnika. Otrzymując przesyłką z Sądu należy zwrócić uwagę, czy wraz z pozwem nie doręczono nakazu zapłaty – wydanego w postępowaniu nakazowym bądź upominawczym. Jeżeli wraz z pozwem przysłano nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym, wówczas dłużnik powinien złożyć zarzuty do nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym. Zarzuty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Termin jest uregulowany ustawowo i wynosi on 14 dni od otrzymania przez dłużnika pozwu wraz z nakazem zapłaty. Ponadto również na nakazie zawarta jest informacja, że pozwany (czyli dłużnik) może w terminie 14 dni bądź uregulować płatność, bądź wnieść zarzuty. Pismo podlega opłacie. Wydania nakazu w nakazowym można spodziewać się szczególnie wówczas kiedy wierzyciel dysponuje wekslem. Kolejną korespondencję może stanowić nakaz wydany w postępowaniu upominawczym. Wówczas dłużnik może złożyć sprzeciw od nakazu – również wnosi się go do sądu, który wydał nakaz zapłaty, w terminie 14 dni od otrzymania korespondencji z Sądu. Po otrzymaniu korespondencji z Sądu zawsze warto rozważyć możliwość skorzystania z pomocy prawnika, który wesprze nas i pozwoli zrozumieć sposób działania przed sądem.

Postępowanie egzekucyjne – jak przebiega?

Postępowanie egzekucyjne zostaje wszczęte na wniosek wierzyciela. Aby skutecznie złożyć taki wniosek u komornika, wierzyciel musi dysponować tytułem egzekucyjnym. Może go stanowić m.in. prawomocny  wyrok, a także nakaz zapłaty opatrzony w klauzulę wykonalności, dlatego tak ważne jest, aby dochować wszelkich terminów i ustosunkować się do twierdzeń wierzyciela. Wierzyciel we wniosku wskazuje, w jaki sposób ma być prowadzona egzekucja. Dłużnik otrzyma od komornika informację o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, a także zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień. Po wszczęciu postępowania komornik będzie podejmował działania mające na celu uzyskanie kwot niezbędnych do spłaty zadłużenia dłużnika. Częstą formą egzekwowania należności jest zajęcie rachunku bankowego dłużnika i pobieranie z tego rachunku odpowiednich kwot. Należy pamiętać, że skierowanie sprawy do komornika wiąże się dla dłużnika z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów związanych m.in. z odsetkami, opłatą egzekucyjną, kosztami zastępstwa dla pełnomocnika wierzyciela. Antywindykacja w tym przypadku najczęściej prowadzi do braku konieczności zapłaty komornikowi jego wynagrodzenia wynikającego z pośtepowania egzekucyjnego.

Egzekucja z nieruchomości dłużnika – czy można jej zapobiec?

Egzekucja z nieruchomości dłużnika jest najbardziej uciążliwą formą prowadzenia egzekucji przeciwko niemu i bezspornie może wiązać się z dramatycznymi przeżyciami zarówno dla samego dłużnika jak i dla całej jego rodziny. Antywindykacja w tym przypadku jest szczególnie ważna. Najprościej mówiąc, prowadzenie egzekucji z nieruchomości ma doprowadzić ostatecznie do dokonania sprzedaży nieruchomości dłużnika (najczęściej w wyniku licytacji) i uzyskania w ten sposób kwoty która będzie miała służyć na pokrycie zobowiązania, a więc zadłużenia. Mając na uwadze dolegliwość tego postępowania ważnym jest aby jemu zapobiec. Można to uczynić podejmując rozmowy z wierzycielem i podjęcie próby ugodowego zakończenia sprawy, wskazując np. na możliwość co miesięcznego regulowania zobowiązania w danej kwocie. Co do zasady, w sytuacji możliwości prowadzenia egzekucji w inny sposób, a także przy niewielkiej kwocie zobowiązania względem wierzyciela, egzekucja z nieruchomości nie powinna być prowadzona. Co istotne, dłużnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności komornika. Należy pamiętać – dłużnik jest stroną postępowania egzekucyjnego, ma swoje prawa, a  egzekucja powinna być prowadzona w sposób jak najmniej dotkliwy dla dłużnika.

Upadłość konsumencka – ostateczność, czy szansa na życie bez długów?

Antywindykacja przejawiającasię w postawi upadłości konsumenckiej jest narzędziem szczególnie ważnym dla osób niewypłacalnych. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest szansą dla dłużnika na wyjście z długów i szansą na rozpoczęcie nowego życia. Składając taki wniosek dłużnik powinien wykazać, że nie ma możliwości realizować swoich zobowiązań finansowych i wskazać na przyczynę takiego stanu rzeczy. Należy wykazać, że do stanu niewypłacalności nie doszło w wskutek rażącego niedbalstwa oraz że dłużnik nie pogłębił swojego zadłużenia w sposób rażący. W sytuacji ustalenia przez Sąd, że dłużnik nie dysponuje majątkiem pozwalającym na regulowanie zobowiązań oraz np. w związku ze stanem zdrowia nie ma możliwości on podjęcia czynności mających na celu poprawienie swojej sytuacji majątkowej może nawet dojść do umorzenia zobowiązań dłużnika. Bezspornie daje to dużą szansę dłużnikowi, który wówczas uzyskuje czysta kartę. W postępowaniu może zostać również sporządzony plan spłaty zadłużenia. Każda ze spraw powinna być analizowana w sposób indywidualny.

 Jak przedstawiono w niniejszym artykule, okoliczność zaciągania kolejnych zobowiązań oraz uchylanie się od ich regulowania może wiązać się z wystąpieniem wielu komplikacji w życiu dłużnika – może bowiem ostatecznie doprowadzić do skierowania sprawy na drogę sądową, a ostatecznie – do postępowania egzekucyjnego. Istotnym jest, aby nawet całkowicie negując konieczność regulowania zobowiązania orientować się w korespondencji jaką otrzymujemy od wierzyciela i z sądu. Pozwoli to na obronę swoich praw. Mamy nadzieję, że po przeczytaniu powyższego artykułu wierzycie Państwo, że antywindykacja jest możliwa.

Zapraszamy również do kontaktu zarówno telefonicznego jak i poprzez formularz.